آلبوم های جدید روستر

Person Name Amber آمبر
Amber آمبر طول رول : 10 مترعرض رول : 53 سانتیمترقابل شستشو مشاهده
Person Name Ruby روبی
Ruby روبی طول رول : 10 مترعرض رول : 53 سانتیمترقابل شستشو مشاهده
Person Name Glitter گلیتر
Glitter گلیتر طول رول : 10 مترعرض رول : 53 سانتیمترقابل شستشو مشاهده
Person Name Bonito بنیتو
Bonito بنیتو طول رول : 15.5 مترعرض رول : 106 سانتیمترقابل شستشوساخت کره جنوبی مشاهده